vedtægter for NVH

 Indført og gyldig fra dato: 15 Maj 2012

 § 1

 KLUBBENS NAVN OG FORMÅL:

Stk. 1:           Klubbens navn er Nordvendsyssels Håndbolddommerklub (NVH). Klubben er stiftet den 26. januar 1982 og har til formål at virke for dommere, der er tilknyttet JHF kreds 1, område 4 & 5

 § 2

 Medlemsforhold.

 

Stk. 1:           Klubben består af dommere, der er tilknyttet det i § 1, stk. 1 nævnte område.

Stk. 2:           Optagelse af medlemmer sker ved henvendelse til bestyrelsen.

Stk. 3:           Hvis et medlem ønsker at ophøre medlemskabet af klubben, skal der rettes henvendelse til bestyrelsen.

Stk. 4:           Kontingent fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 5:           Et medlem kan eksluderes, såfremt kontingent, eller anden kontant restance ikke betales rettidigt eller hvis man som dommer og medlem af NVH, optræder på sådan en måde at man skader en kollega eller NVH og det sker i ens virke som dommer, træner, hold official  eller tilskuer. Kan denne idømmes en advarsel eller en karantæne. 

 § 3

 Organisation.

Stk. 1:           Bestyrelsen består af 5 medlemmer som fordeles på formand, næstformand, sekretær, kasserer og kontaktansvarlig. I forhold til JHF og andre tilsvarende organisationer.

 § 4

 Myndighed, ledelse og generalforsamling.

Stk. 1:           Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.

Stk. 2:           Ordinær generalforsamling afholdes hvert år efter turneringsafslutningen, dog senest inden udgangen af april måned. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig(kan være pr. e-mail) indkaldelse til alle medlemmer.

Stk. 3:           Lovændringer skal vedtages af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med højst 6 ugers mellemrum.

Stk. 4:           Forslag, der ønskes behandlet ved den ordinære generalforsamling skal fremsendes til formanden senest 2 uger før generalforsamlingen.

Stk. 5:           Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst halvdelen af medlemmerne, som er stemmeberettiget, fremsender skriftlig begæring, herunder angivelse af dagsorden.

 Den ekstraordinære generalforsamling skal i så fald afholdes senest 6 uger efter begæringens aflevering.

Stk. 6:           Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer, der ikke er i kontingentrestance eller anden kontant restance.

Stk. 7:           Stemmeafgivning kan kun finde sted ved personlig fremmøde.

Stk. 8:           Alle afgørelser på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed og sker ved håndsoprækning med mindre mindst et stemmeberettiget medlem eller dirigenten kræver skriftlig afstemning.

Stk. 9:           Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

 

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af sekretær for generalforsamlingen.
  3. Valg af stemmetællere.
  4. Bestyrelsens beretning.
  5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab og redegør for klubbens økonomi.
  6. Behandling af indkomne forslag.
  7. Valg af formand.
  8. I lige år: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.

I ulige år: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.

9.  Valg af 1. og 2. suppleant.

10. Valg af 2 bilagskontrollanter.

11. Eventuelt.

 § 5

 Bestyrelsen.

Stk. 1:           Bestyrelsen består af 5 medlemmer,

Stk.2:            Bestyrelsens 5 medlemmer vælges af generalforsamlingen til følgende poster:

 

  1. formand
  2. 4 bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen konstituerer sig selv med følgende poster: Næstformand, Kasserer, kontaktansvarlig og Sekretær.

Stk. 3:           Formanden vælges for et år af gangen, men øvrige medlemmer vælges for 2 år.

Stk. 4:           Såfremt kandidater til en post opnår lige mange stemmer, foretages omvalg til disse. I tilfælde af stemmelighed ved omvalg, sker valget ved lodtrækning.

Stk. 5:           Fragår formanden af bestyrelsen i valgperioden overtages formandsposten af næstformanden, hvis plads overtages af den af generalforsamlingens valgte 1. suppleant. Fragår øvrige medlemmer af bestyrelsen overtages pladsen af den af generalforsamlingen valgte 1. suppleant. Bestyrelsen konstituerer herefter sig selv som i § 5, stk. 2. Efter konstitueringen forbliver medlemmerne af bestyrelsen, i den for de oprindelige valgte bestyrelsesposter valgperioden ud.

 § 6

 Bestyrelsens myndighed.

Stk. 1:           Bestyrelsen leder klubben efter disse love, herunder administration og økonomi.

Stk. 2:           Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til løsning af særlige opgaver.

Stk. 3:           Bestyrelsen kan foretage eksklusion af medlemmer efter § 2 stk. 5. En eksklusion kan indankes for den førstkommende generalforsamling.

 § 7

 Disse vedtægter vedtaget iht. § 4 stk. 3

  De træder i kraft efter den 2 vedtagelse som er dateret på dette dokument og erstatter tidligere vedtægter dateret.

Originalen forefindes hos formanden for NVH.          

Flauenskjold den. 15 Maj 2012

Formand Danny Nielsen.                                                                                          

,