Referat DU d.27/9, 2017

Dagsorden

 

 

 

                    Møde:                                 Dommerudvalget

 

                           Tid:                                                   Onsdag den 27/9, 2017, kl. 17.00

                          

Sted:                                 Hjallerup Idrætscenter

 

Deltagere              Dommerudvalget

1.Godkendelse af sidste referat –17/8-17

-       Godkendt

2.Godkendelse af dagsorden

-       Godkendt

3.Farvel og tak til Pernille – goddag og velkommen til Frederik

-       Frederik skal på hjemmesiden

4.Evaluering/status efter OB-møder og test

-       Vi har på nuværende tidspunkt 150 aktive og ca. 30 inaktive dommere i kreds 1.

-       Dommerklubberne kontakter dommere, som endnu ikke har været til OB-møde. Hvis der er interesse afholdes et opsamlings-OB. Der afholdes ikke flere løbetests.

-       DU overvejer at placere et OB-møde en lørdag i stedet for tre hverdage – evt. sammen med en re-test til næste år.

5.Tilbagemelding fra fællesmøde med dommerklubberne 18/9

6.Møde i dommerledelsen Jylland 18/9

7.Møde med dommerklubberne og kontoret 4/10 (Morten og John)

8.Meddelelser fra kontoret

-       Fælles kredsbestyrelsesmøde mellem kreds 1,2 og 4 den 5/10.

9.Meddelelser fra formanden

-       Vagttelefon påtages af det fælles kredskontor både lørdag og søndag fra kl. 8-9.

10.Udviklingsområdet

11.Uddannelse

-       Regelkursus i Hjallerup d. 23/9 resulterede i 10 nye dommere.

12.Indstillingsgruppe

13.Ungdommere / Talenter / Beach

14.Testområdet

15.Hjemmeside / Facebook

- Frederik på facebook. + Vibeke,..

16.Eventuelt

17.Næste møde –tirsdag den 24/10 – 17.00 i Vrå

Referat DU d. 14/6 2017

Dagsorden
Møde: Dommerudvalget
Tid: Onsdag den 14. juni 2017, kl. 17.30
Sted: Idrætscenter Vendsyssel, Vrå
Deltagere Dommerudvalget
1. Godkendelse af sidste referat – 25.04.2017
- Godkendt
2. Godkendelse af dagsorden
- Godkendt
3. Færdiggørelse af nyhedsbrev, dato for udsendelse
- Punktet er drøftet og nyhedsbrevet er udarbejdet og fremsendes hurtigst muligt til Vibeke til udsendelse til alle dommere.
4. Gruppering af kredsdommere 2017/2018
- Endelig parsammensætning og antal par i de enkelte grupper på kredsniveau sker efter test og OB-møder.
5. Ajourføring af påsætningsregulativ med særlig fokus på samkørsel
- Påsætningsregulativ er gennemgået og få ændringer er vedtaget.
6. Fremtidig bemanding i DU og fordeling af ansvarsområder
- Der er foretaget få ændringer i ansvarsområder i DU. Ændringerne fremgår i nyhedsbrevet.
7. Fællesmøde med kreds 2 - tirsdag den 8/8, kl. 18.00 i Løgstør
8. Meddelelser fra kontoret
9. Meddelelser fra formanden
- Der blev fremhævet en sag fra håndboldens appelinstans omkring forkert udfyldt holdkort, som betød nedrykning fra 3. Division.
- Ny rekrutteringsmodel fra Fyn ved kreds 4 blev nævnt.
10. Udviklingsområdet
- Udviklerkorps og gruppeansvarlige 2017/2018
- Politik omkring udvikling af ældre dommere
11. Uddannelse
12. Indstillingsgruppe
- Simon og Jeppe er rykket i talentbanen i 2.division 
- På nuværende tidspunkt er der ikke indstillingspar start sæson 17/18 fra kreds 1.
13. Ungdommere / Talenter / Beach
- Danny mailer til de unge dommere under 25 for at holde kontakten og forberede dem på, at der er et ekstra møde til OB for at forventningsafstemme.
14. Testområdet
- Der er ændret testkrav til løbetest.
- Vi henviser til DL-referat/regler for instruktører, at regelkurser mm. Kun må afholdes af godkendte instruktører.
15. Hjemmeside / Facebook
16. Eventuelt
- Der har været evalueringsmøde i Hjallerup.
17. Næste møde torsdag den 17. august, kl. 17.00 i Vrå
– ajourføring af årskalender

Referat DU d. 14/3 2017

Dagsorden
Møde: Dommerudvalget
Tid: Tirsdag den 14. marts 2017, kl. 17.30
Sted: Idrætscenter Vendsyssel, Vrå
Deltagere Dommerudvalget
1. Godkendelse af sidste referat –06.02.2017
- Godkendt
2. Godkendelse af dagsorden
- Godkendt
3. Op- og nedrykningsønsker fra dommerklubberne
- Op- og nedryknings forslag fra NVH samt Aalborg dommerklub er vedtaget, og klubberne er orienteret. Dommerklubberne orienterer selv dommerne
- DU lægger op til en evaluering af gruppe 2,3 og 4 dommere til næste møde sammen med dommerklubberne.
4. Verserende klagesager
- Verserende klagesager er drøftet. Der er p.t. kun en verserende sag, som er i Århus til udtalelse fra generalsekretæren
5. Status på påsætning, afbud og samkørsel
- Afbudsliste gennemgået og DU laver en samlet evaluering til næste møde. Vi afventer møde omkring samkørsel med dommerklubberne, kredskontoret/kredsbestyrrelsen d. 30/3.
6. Planlægning af evt. sæsonevaluering for kredsdommere
- Vedtaget evalueringsmøde for gruppe 0,1 og 3.div i Hjallerup. Kjeld er tovholder. Finder sted ultimo april/primo maj.
- Der udarbejdes en rangering for grupperne. Kjeld er også tovholder her.
7. Sæsonevalueringsmøder for klubberne:
- DU deltager i møderne for så vidt, der er muligt.
25/4 2017 kl.19.00 i Vrå
26/4 2017 kl.19.00 i Hjallerup
4/5 2017 kl.19.00 i Svenstrup
8. Meddelelser fra kontoret
Forskellige punkter fra kontoret blev drøftet, og der er givet tilbagemelding direkte til kontoret.
9. Meddelelser fra formanden
Meddelt, at John genopstiller til kredsgeneralforsamlingen
10. Udviklingsområdet
- Pr. 1/3 er der foretaget 232 udviklinger.
11. Uddannelse
- På næste møde tages der stilling til, hvem der skal fungere som instruktør, da Michael Søegaard ikke ønsker at forsætte.
12. Indstillingsgruppe
- Simon og Jeppe får en prøvekamp i 2DH. Vi krydser fingre 
- Malene og Pernille har fået flere kampe i 2DH 
- Vi arbejder på et kreds 1/kreds 5 par, som indstilling til næste sæson.
13. Ungdommere / Talenter / Beach
- Evaluering for ungedommere lørdag den 18/3.
Danny laver en skriftlig status på hver enkelt dommer/par til næste DU-møde
- Beachmøder: 24/4 og 18/5 på Nordkraft. Tidspunkt kommer senere.
14. Testområdet
- Datoer for OB-møder og nyhedsbrev fastlægges på næste møde.
15. Hjemmeside / Facebook
16. Eventuelt
17. Næste møde
- Tirsdag den 25/4 i Vrå kl. 17.
Dommerklubberne inviteres til kl. 17-18.30.

Referat DU d. 6/2 2017

Dagsorden
Møde: Dommerudvalget
Tid: 6. februar 2017, kl. 17.30
Sted: Nordkraft – lokale 2
Deltagere Dommerudvalget - Afbud fra Kjeld pga. arbejde
1. Godkendelse af sidste referat fra 04.01.2017
- Godkendt
2. Godkendelse af dagsorden
- Godkendt
3. Status på kredsdommergrupperingerne efter løbetest
- DU har gjort status med enkelte ændringer i gruppe 1.
4. Status på afbudssituationen
- Det kan konstateres, at der desværre ikke ses en forbedring i afbudssituationen.
- DU foreslår, at afbudslisten fremadrettet opdeles i ”legale/illegale” afbud.
5. Situationen omkring kontrol af samkørsel
- Vi er i DU skuffet over, at se så mange fejl i samkørsel hos dommerne for december måned. Der er forslag om, at der oplyses kontaktoplysninger på dommerne ved påsætning, så samkørsel kan arrangeres dommerne imellem. DU opfordrer kraftigt til at reglerne for samkørsel overholdes fremtidigt.
6. Ændret påsætningsgruppering pr. 01.01.2017
- Der er nu, som ønsket, kommet flere kampe til grp.2 dommerne.
7. Kredsgeneralforsamling 20.03.2017 – herunder DU’s beretning
8. Meddelelser fra kontoret
9. Meddelelser fra formanden
- Vi henviser til følgende passus fra ”Retningslinjer for påsætning af dommere under JHF”: ”Ved påsætning af LP kampe mv. vil udgangspunktet altid være det højst rangerende hold. Det vil være tilladt at gå en række under det højest rangerende hold i henhold til den normale dommergruppering, hvis der er en forskel på mere end 2 niveauer mellem de 2 hold”
10. Udviklingsområdet
- Pr. 31/1 er der foretaget 184 udviklinger.
- Ved kampe med udviklinger er samkørselsregler også gældende, både for dommere og udviklere (i samme bil).
11. Uddannelse – status for deltagere på regelkurser udenfor kredsen
- 4 nye dommere uddannet. Pernille følger op på, om de er kommet i gang,
- 5 på venteliste til kursus i oktober 
- Instruktørsamling i JHF regi i Horsens afholdes den 24/6.
o Opmærksomhed på mindst 1 deltager fra kreds 1.
12. Indstilling
13. Ungdommere / Talenter / Beach
- Markus Klode er pt. Skadet. Mikkel Batsberg får stadig prøvekamp til serie1.
14. Testområdet
- Fremover vil testdatoer blive oprettet i Håndoffice.
15. Hjemmeside / Facebook
16. Eventuelt
17. Næste møde – tirsdag 14.03.2016 i Vrå.

DU møde 4/1 2017

 Dagsorden

Møde: Dommerudvalget

Tid: Onsdag den 4. januar 2017, kl. 16.30

Sted: Dybvadhallen

Deltagere DU + Dommerklubberne fra 19.00

1. Godkendelse af sidste referat –06.12.2016

- Godkendt

 

2. Godkendelse af dagsorden

- Godkendt

3. Status på afbudsliste pr. 23.12.2017 (vedlagt sorteret efter navn)

- Dette punkt drøftes med dommerklubberne.

4. Evt. ændringer i parsammensætning i gruppe 1

- Dette er drøftet og tre dommere er sat sammen i et trekløver. Kontoret har fået besked.

5. Drøftelse af eventuel breddeudviklings-ansvarlig i DU

- Danny er den nye breddeudviklings-ansvarlig.

- Ansvarsområde:

o Ønskede påsætning af udviklinger skal sendes til DJ, hvorefter han sender det videre til Vibeke, da DJ nu fungerer som kontakt mellem påsætter og dommerklubber.

 

6. Drøftelse af eventuel mentorordning for kommende talenter til præsentation for dommerklubberne

- Forslag fra Kjeld S. drøftet og præsenteres for dommerklubberne.

- Mentorordning for nuværende dommere er som følger:

Par

Mentor

Simon og Jeppe

Daniel Møller

Pernille og Malene

Morten Engbjerg

Anders og Frederik

Jeppe Vestergaard og Kjeld Simonsen

Rasmus og Simon

Danny Jensen

 

 

7. Meddelelser fra kontoret

 

8. Meddelelser fra formanden

- Indstilling om op- og nedrykning fra NVH er godkendt af DU.

- Verserende klagesager er drøftet.

 

9. Udviklingsområdet

 

- 142 udviklinger pr. 31/12.

 

10. Uddannelse

- Der er interesse fra flere om at komme på kursus. Der er p.t. ikke planlagt flere kurser i kreds 1. Vi forsøger at få kursisterne med i andre kredse – Kreds 2 og kreds 6 har kurser i januar. Kjeld og Pernille sørger for kontakt til de andre kredse og kontakt til kursisterne.

 

11. Indstillingsgruppe

 

12. Ungdommere / Talenter / Beach

- Datoer til prøvekampe for to af parrene i ungdommer-gruppen aftales.

- DGI forvent stort behov for beachdommere til landsstævnet i Ålborg til sommer. Vi skal derfor prøve at rekruttere nye (unge) beachdommere.

 

13. Testområdet

- Datoen for denne meldes ud hurtigst muligt.

 

14. Hjemmeside / Facebook

- Fremtidigt informeres der på hjemmesiden omkring samlinger, talentsamlinger, kurser og andet på hjemmesiden og på FB.

 

15. Eventuelt

- Dropbox:

o Fremover skal alle udviklingsskemaer uploades i Dropbox, så kontoret har mulighed for kontrol før udbetaling af honorar for disse (Hvis der opstår problemer i denne sammenhæng, kan udviklingerne sendes til KS eller PH, som kan uploade dem til Dropbox).

o DU anbefaler, at udviklingerne navngives: DD-MM-ÅÅÅÅ, evt. med navn på dommerne sidst i sætningen.

o Pernille sender indbydelse/adgang til at se i alle mapper til Vibeke

 

- Fælles kredsbestyrelsesmøde med kreds 2 den 3/4.

 

16. Næste møde – Nordkraft mandag den 6/2-2017, kl. 17.30 

DU møde Tirsdag 6. dec. 2016

 

 Dagsorden

Møde: Dommerudvalget

Tid: Tirsdag 6. dec. 2016, 17.30

Sted: Idrætscenter Vendsyssel, Vrå

Deltagere Dommerudvalget

1. Godkendelse af sidste referat – 07.11.2016

- Godkendt

 

2. Godkendelse af dagsorden

- Godkendt

3. Midtvejsstatus for kreds- og indstillingsdommere

- Kredsdommergrupperingen er evalueret. Der sker pt. Ingen ændringer ift. til op- og nedrykning.

4. Status på afbudsliste fra påsætter

- Vi bearbejder listen til næste DU-møde, hvor dommerklubberne indbydes til drøftelse af afbudsproblematikken.

5. Ændring af dommergruppering (bilag fra TU vedlagt)

- Dette er godkendt fra DU’s side.

 

6. Sammenskrivning af turneringsreglementer i JHF (bilag fra arbejdsgruppe vedlagt)

- DU indstiller enstemmigt, at vi bibeholder to dommere på S2D, S3H og S4H, da det er klubbernes klare ønske og DUs ønske for at højne kvaliteten til kampene.

 

7. Ønske fra kontoret om forsøg med at checke holdkort før kampstart

- DU forsøger at checke holdkort inden kampstart.

 

8. Kredskontoret/FU har ønske om adgang til udviklinger i Dropbox

- DU mener ikke, at der pt. skal gives adgang mht. Kontrol af dette, da det kun er kredsudviklere samt SVD, som bruger Dropbox.

 

9. Meddelelser fra kontoret

 

10. Meddelelser fra formanden

- Verserende klagesager er behandlet.

 

11. Udviklingsområdet

- Der er foretaget 113 udviklinger pr. 30/11.

 

 

- På næste møde kommer DU med et oplæg til mentorordning for nye/lovende par fra grp. 0-4. Dette bør laves for at skabe indstillingspar på længere sigt.

- Udviklinger, som ender i Dropbox bør lægges i pdf, og bør navngives efter dato.

 

12. Uddannelse

- DU sender to kommende dommere på regelkursus d. 21/1 i Kreds 6.

- Der påtænkes at afholde møder for klubberne, hvor kursisterne får en smagsprøve på, hvad det vil sige at være dommer. Evt. til et u10-stævne, så kursisterne afprøver dommergerningen på samme dag.

 

13. Indstillingsgruppe

- Der har været arrangement for talentdommere den 7/12.

 

14. Ungdommere / Talenter / Beach

- Der afholdes juleafslutning for de unge d. 16/12 kl. 17 på Nordkraft.

 

15. Testområdet

- Den obligatoriske løbetest til jul for 2. og 3. divisionsdommere afholdes i Dybvad d. 4/1 kl. 18.30.

- Ambitiøse dommere fra gruppe 0,1 og 2 bør også møde op.

 

16. Eventuelt

- DU foreslår at der kommer en breddeansvarlig i DU. På næste møde drøftes en arbejdsbeskrivelse for en breddeansvarlig.

 

17. Næste møde – mødeplan for 1. halvår 2017

- DU-møde i Dybvad d. 4/1. Kl. 16.30. Dommerklubberne inviteres.

- 1. halvår:

o 8/2 –Nordkraft 17.30.

o 14/3 – Vrå 17.30

 

 

Referat DU møde den 7/11-2011

Dagsorden

   Møde:                                 Dommerudvalget

 

                           Tid:                                                   Mandag den 7. november 2016, kl. 17.30

 Sted:                                 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå

 

Deltagere              Dommerudvalget

1.Godkendelse af sidste referat –05.10.2016

 • Terminskalender ift. afbud og påsætning af kampe jf. forrige referatlaves ikke.
 • DU henviser til forrige møde med deltagelse af påsætter, at aspirant-kampe findes i samarbejde mellem påsætter og dommerklub. Nye dommer påsættes onkler hver gang, indtil at dommerklubberne melder ind, at der ikke er behov for dette længere.

2.Godkendelse af dagsorden

 • Godkendt

3.Opfølgning på Dommervent 02.11.2016

 • Der er kommet mange positive tilbagemeldinger på eventet.
 • Det havde været ønskværdigt, hvis der var kommet lidt flere dommere og at klubberne havde tilmeldt sig.
 • Dommerne ønsker, at klubberne får et bedre kendskab til spilleregler. En dommer kan kigge forbi, når klubberne i forvejen har et møde.

Evt. henvende sig til hold i bestemte rækker (u16 & u18) for samtidig at rekruttere flere unge dommere.

 • Hvis der skal mere debat omkring publikum, kan de evt. Deles ind i grupper, som afspejler den gruppe de dømmer i.

4.Kredsens hjemmeside / Facebook m.v.

 • DU vedtager at sekretæren er kontaktperson til kontor vedr. hjemmeside, Facebook osv.

5.Orientering fra DL-mødet 10.10.2016 i Silkeborg

 • Der arbejdes på en strukturændring hos DHF.
 • Indstillingspar skal være meget bedre forberedt, når de sendes til samling.
 • Aldersgrænsen for at dømme i 3.division flyttes fra 55 til 58 år, hvor der skal gives dispensation årligt.

6.Verserende klagesager

 • Klagesagerne er behandlet.
 • DU indstiller til KB at en advarsel er gældende i et år fra udstedelsesdato.

7.Meddelelser fra kontoret

8.Meddelelser fra formanden

 • På forespørgsel fra påsætteromkring brug af lavere rangerede dommere til grp.1 kampe 13/11, skal der rettes henvendelse til kreds 2 og 4 for hjælp. Hvis det mod forventning ikke lykkes, kan de højest rangerede grp2 dommere fra dommerklubbernes rangeringsliste undtagelsesvis benyttes. Dommerne skal orienteres direkte, om at det er en undtagelse og at deikke rykker op i grp1 af denne grund. S1 kampen skal dog dømmes af en grp1 par, der er tale om en topkamp. Der må om nødvendigt rokeres om for at dække denne kamp.
 • Der aftales mødedatoer for forårsæson på næste møde.
 • Det indskærpes at op- og nedrykning af dommere i grupperne skal godkendes i DU.

9.Udviklingsområdet

 • Der er foretaget 47 udviklinger til og med 31/10.
 • DU foreslår, at ”unge dommere” kommer med nye aspiranter ud til kampe. Der kan evt. laves en ”social samling”, hvor der er en udvikler/onkel til to eller tre kampe, som dømmes af forskellige aspiranter.

10.Uddannelse

 • 16 på kursus til regelkursus den 8/10-16 og efterfølgende 3 på opsamlings-OB.
 • Pr. 7/11 har 10 dømt, hvilket er alle dem der ville i gang.
 • Evaluering af kurset:
  • Tidsrum er passende.
  • Til næste regelkursus, arbejdes der på, at aspiranterne kan prøve kræfter med dommergerningen. Evt. med en børnekamp, hvor aspiranterne kan dømme på skift.

11.Indstillingsgruppe

 • Simon og Jeppe har været afsted til indstillingskamp og skal have næste kamp torsdag 10/11.
 • Pernille og Malene har haft en kamp den 6/11 og har næste kamp søndag d. 27/11.

12.Ungdommere / Talenter / Beach

 •  

13.Testområdet

 • DU indskærper at dommere der ikke har bestået løbetest til deres gruppering, maksimalt må dømme til og med gruppe 2. 

14.Eventuelt

15.Næste møde

 • Tirsdag 6/12 kl 17.30 i Vrå.

 

Referat DU møde den 5/10-2016

Møde:                               Dommerudvalget

 

                           Tid:                                                   Onsdag 5. oktober, kl. 17.00

                          

Sted:                                 Nordkraft

 

Deltagere              Dommerudvalget og 1. del af mødet med Kredskontoret

 

 1. Påsætning generelt

 • Vibeke laver terminskalender over påsætningsdatoer og afbudsfrister.
 • Der planlægges en påsætningskalender med kreds 2, så især 3.div kampe bliver dækket.
 • Vibeke sender dommernes afbudsliste til DU inden hvert DU-møde med henblik på opfølgning af dommerne, som har mange afbud efter påsætningen er lavet.
 • Weekendernes kampe er oftest kun fordelt på én dag, hvilket er problematisk ift. mængden af dommere. Dette kan ende ud i døm-selv kampe eller flytning af kampdage.

  2. Påsætning af udviklinger

 • Dommerklubberne skal selv finde kampe og melde ind til Vibeke, hvilke kampe der skal udvikles på. De påsættes herefter.
 • Der ønskes en light-adgang til Haandoffice, som vil lette påsætters arbejde, hvis den udviklingsansvarlige kan påsætte udviklerne eller som minimum se, hvilke udviklere, der har/er afbud/ledige.

 3. Øvrigt fra/til kontor/dommerudvalg

 • Dommere der dømmer 3DH, som højeste række skal ikke dømme kampe inden. Kampe efter ok.

 4. Spisning

 5. Godkendelse af sidste referat –06.09.2016

 • Godkendt

 6. Godkendelse af dagsorden

 • Godkendt

      7. Dommerevent 02.11.2016

      8. Opsamlings OB-møde 08.10.2016

 • Der er skrevet ud til dommere, som skal på dette møde.

      9. Status på Dropbox

 • Alle er på DB.

  10. Dommer fra kreds 6

 • Vi har pt. ingen emner til at dømme sammen med dommeren fra kreds 6.

      11. Meddelelser fra kontoret Meddelelser fra formanden

      12. Udviklingsområdet

          – Udviklermøde 27.09.2016

 • Vi undersøger krav til årlig udviklermøde, da DU ikke mener denne aften er nødvendig, hvis der ikke er nyt materiale, der kan præsenteres.

 13. Uddannelse

         – Regelkursus 08.10.2016

 • Der kommer 19 deltagere til kurset.

 14. Indstillingsgruppe

 • Indstillingsparrene har fået tildelt kampe, hvor STV udvikler.
 • 7/12 arbejdes der på et event for dommerne i denne.

 15. Ungdommere / Talenter / Beach

 • Ung-dommergruppen mangler dommere, DJ søger nye dommere til denne gruppe i dommerklubberne.

 16. Testområdet

 17. Eventuelt

 • Konflikthåndteringskursus – Ejnar?
 • DU indstiller at ændringer i Håndoffice sker pr. Opkald ved 72 timer i stedet for 48.
 • Det indskærpes, at dommere ikke må påsættes kampe, hvis de ikke har deltaget på det sidste ordinære OB-møde. Derefter kan de først dømme igen, når de har deltaget på et opsamlingsmøde.

 18. Næste møde– mandag 07.11.2016 i Vrå.

 

Referat DU møde den 6/9-2016

Dagsorden

                    Møde:                                 Dommerudvalget 

                           Tid:                                                   Tirsdag den 6/9-16, kl. 17.30

 Sted:                                 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå

Deltagere              DU + dommerklubberne

1      Dommerklubberne

-         Fremover uddeles scoringskort af dommerklubberne i stedet for uddeling til OB-møderne. Der vil blive gjort status over, hvor mange der skal bestilles til de næste sæsoner.

-         Dommerklubberne ønsker at få mere information omkring gruppen med de unge dommere og arrangementerne der afholdes for denne gruppe.

 • Danny cc’er formændene fra dommerklubberne på de mails der sendes til denne gruppe.

-         Dommerklubberne ønsker, at gruppe 2 dommere får flere kampe at dække.

2      Spisning

3      Godkendelse af sidste referat – 16.08.2016

-         Godkendt

4      Godkendelse af dagsorden

-         Godkendt

5      Evaluering af OB-møder, dato for opsamlingsmøde

-         Michael Søegaard får ros som instruktør

-         Generelt synes DU at OB møderne er gået godt

-         Der arbejdes på et OB møde kun for kredsdommere til næste sæson.

6      Parsammensætning kredsdommere

-         Dette er drøftet og revideret ud fra testresultater.

7      Dommerevent

-         Der er planlagt et møde tirsdag den 13/9.

8      Meddelelser fra kontoret

9      Meddelelser fra formanden

10    Udviklingsområdet

-       Udviklerkursus II, lørdag den 17/9

-       Udviklermøde, tirsdag den, 27/9

11    Uddannelse

-       Regelkursus lørdag den 8/10 i Hjallerup Idrætscenter.

12    Indstillingsgruppe

-       Der er arrangeret mentorsituation for nogle af dommerparrene.

13    Ungdommere / Talenter / Beach

-         Der er inviteret til møde for alle unge under 25 i hele kredsen lørdag d. 10/9 kl. 10.

14    Testområdet

-       Retest 15/9-2016 i Horne, kl. 17.30

-       Det bestræbes til næste sæson at regeltestene gennemgås med de rigtige svar.

-       Det indføres til næste sæson at gruppe 1 dommere skal tage testen, dog uden at have konsekvenser.

15    Eventuelt

-       Dropbox?

 • PH organiserer Dropbox, så den er klar til gennemgang til udviklermøde den 27/9.

16    Næste møde onsdag den 5/10-2016 på Nordkraft med kontoret. Kl.17.00.

 

Referat DU møde den 11/8-2016

Dagsorden 11-8-2016

   Møde:                                 Dommerudvalget

 

                           Tid:                                                   Torsdag den 11. august, kl. 17.30

                          

Sted:                                 Dronninglund Sparekasse, Sophus Falcksvej 1A, 9300 Sæby

 

Deltagere              Dommerudvalget

        1..  Godkendelse af sidste referat –14.06.2016

 • Godkendt

        2..  Godkendelse af dagsorden

 • Godkendt

        3..  Fordeling af ansvars-/arbejdsområder i Dommerudvalget

 • Der fortsættes med ansvarsområder som hidtil, dog med få ændringer:
  • Kjeld overtager posten som udviklingsansvarlig
  • Pernille overtager posten som uddannelsesansvarlig

        4..  Afvikling af obligatoriske møder

-       Hvem laver hvad?

-       Hvem kommer til de forskellige møder?

-       AV-midler, kopiering m.v.

-       Påsætningsregulativ

-       Afvikling af test

 • Emnerne er drøftet og fordelt.

        5..  Dommerevent

 • Der udformes en grovskitse, som sendes til kredsbestyrelsen, når lokaler osv. er bestemt.

        6..  Tøj til udvalgene i kredsen

 • Liste over tøj sendes til John. JN sender en samlet liste til kredskontoret.

        7..  Meddelelser fra kontoret

 • Vagttelefonen starter fra den 1/9. Danny Jensen er emne til dette.

        8..  Meddelelser fra formanden

        9..  Udviklingsområdet

-       Udviklermøde 27.09.2016

 • Ansvarlige for grupperne er drøftet.

        10.. Uddannelse

 • Konflikthåndteringskursus

        11..Indstillingsgruppe

 • Mentorsituation

        12.. Ungdommere / Beach

 • Der var samling for de unge dommere den 6/8 i Nordkraft.

        13..Testområdet

 •  

        14..Eventuelt

 •  

        15..Næste møde d. 6/9 i Vrå. Dommerklubberne inviteres.

 

 

Referat DU møde den 14/6-2016

Dagsorden

 

 

 

                    Møde:                                 Dommerudvalget

 

                           Tid:                                                   Tirsdag den 14.06.2016, 17.30

                          

Sted:                                 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå

 

Deltagere              Dommerudvalget + Rikke Nielsen

 

 

 

 1. Planlægning af dommerevent med Rikke Nielsen
 • Der er blevet brainstormet og arbejdsgruppen udarbejder et oplæg til DU.
 • Indbydelser skal udsendes senest til OB-mødet (omkring medio august), hvor der er færdigarbejdet et program, som præsenteres til OB-mødet.

 

 1. Spisning

 

 1. Godkendelse af sidste referat - 18.05.2016
 • Godkendt

 

 1. Godkendelse af dagsorden
 • Godkendt
 1. Afslutning på verserende klagesager
 • Klagesager er drøftet.
 1. Rangering af dommere, op- og nedrykninger, grupperinger næste sæson,
 • Dette punkt er blevet diskuteret og berørte dommere bliver underrettet.
 1. Nyhedsbrev til alle dommere: Indhold, deadline, fordeling af arbejdsopgaver
 • Indhold er drøftet og dette udarbejdes af PH.
 • Deadline 1/7-16.

 

 1. Årskalender for Dommerudvalget – færdiggørelse
 • PH renskriver DU’s kalender, hvorefter den sendes rundt til de resterende DU-medlemmer.

 

 1. Meddelelser fra kontoret

 

 1. Meddelelser fra formanden
 • Sæsonevalueringsmøde med klubberne
  • Ros til de ungedommere til cup
  • Træffetider på kontoret
   • DU indstiller, at kredskontoret ændrer de nuværende træffetider, da DU ikke mener, at det er optimalt ikke at have træffetid fredag (op til en weekend), af hensyn til både dommere og klubber.
   • Vagttelefon
    • Vagttelefon i weekenderne indføres til sæsonstart for både klubber og dommere.

 

 1. Udviklingsområdet

-       Sæsonevalueringsmøde

 • Positiv overfor sæsonen med en gruppeansvarlig for hver gruppe.
 • Udviklerne ønsker nærmere gennemgang af Dropbox
  • PH laver et oplæg til brug af Dropbox til udviklermødet d. 27/9.
  • DU kigger på antal udviklere til grupperne til næste sæson
  • Der udvides til 4 grupper til næste sæson.
   • Grp.1,0, 3.div samt talentdommere.
 1. Uddannelse
 • Coachuddannelse
 • Instruktørsamling
  • Dato er 25/6-16 i Langeskov Idrætscenter

 

 1. Indstillingsgruppe
 • Indstilling sæson 2016/17
  • Simon og Jeppe, Malene og Pernille indstilles til sæson 16/17.

 

 1. Ungdommere / Talenter
 • Hvordan ser gruppen ud i næste sæson?
  • Der er tre par i denne gruppe.
  • DJ ser efter nye dommere til denne gruppe.
  • Når ung-dommerne rykker op på kredsniveau så er de ”kredstalenter” under KS.

 

 1. Testområdet
 • Datoer til OB-møde er vedtaget og udsendes i nyhedsbrevet.

 

 1. Eventuelt
 •  
 1. Næste møde er den16/8 i Sæby.

 

Referat DU møde den 18/5-2016

Referat DU

Dagsorden

Møde: Dommerudvalget

Tid: Onsdag den 18/5-2016, kl. 17.00

Sted: Nordkraft

Deltagere Dommerudvalget (uden HHO) med dommerklubberne fra kl. 17.00 til ca. 18.30

Del 1 med dommerklubberne

1. Evaluering af sæsonen generelt - NVH:

Positiv overfor åbenhed i DU.

Ser en udvikling i påsætning.

- SVD:

Positive overfor DU.

Synes der er for mange dommere i gruppe 2 ift. kampene.

- Dommerklubberne er bedt om at finde et fælles svar på denne opgave.

- AAH:

Ønsker at grupperinger overholdes til kampe, og foreslår at påsætter kigger på placering af dommere til slutspilskampene, og påsætter herud fra.

Ønsker at parsammensætningen overholdes i disse kampe.

Når udviklere er påsat ønsker AAH, at de ikke tager dem af kampene igen.

2. Status på udviklinger i dommerklubberne

* NVH: Har udviklet ca. 90% af alle deres dommere.

* SVD: Mangler at udvikle 3 ud af alle deres dommere.

* AAH: Har fået udviklet alle i grp.2+3 og et par stykker i 4.

3. Rangeringslister gruppe 2, 3 og 4

* Rangeringslister for dommere i gruppe 2, 3 og 4 indsendes snarest fra dommerklubberne til DU. Skal primært bruges til at hæve kvaliteten i den fremtidige påsætning.

4. Ønsker til op- og nedrykninger fra dommerklubberne

5. Evt.

6. Spisning

Del 2 med DU alene

7. Godkendelse af sidste referat – 19.04.2016

* Godkendt

8. Godkendelse af dagsorden

* Godkendt

9. Evalueringsmøde for kredsdommere 10/5

* Generel tilfredshed hos kredsdommerne med sæsonen.

* Gruppe 1 roser evalueringsmødet.

For ofte brug af splitpar øger utilfredsheden hos dommerne.

10. Rangering af kredsdommere / Gruppering for næste sæson og eventuelle op- og nedrykninger

* Tages på næste møde

11. Verserende klagesager

* Verserende klagesager er drøftet.

12. Meddelelser fra kontoret

* ME og JN finder en dato til sæsonevaluering og gennemgang af påsætningsregulativ med kredskontoret

13. Meddelelser fra formanden

* Påsætningsregulativ / Sæsonevaluering med kontoret/påsætter

* Årskalender for DU – herunder dato for næste møde

14. Udviklingsområdet

15. Uddannelse og Indstilling

* Der arbejdes stadig på at få en instruktør til konflikthåndteringskurset.

16. Ungdommere / Talentgruppe / Beachhåndbold.

* Sisse Dahl får Michael Eriksen som makker/mentor til næste sæson.

17. Testområdet

* Løbekrav er uændret til næste sæson.

18. Eventuelt

* ”Dommerevent” ultimo 2016 – arrangement sammen med Rikke Nielsen

* Næste møde d. 14/6 kl. 17.30 i Vrå. Årskalender medbringes.

* Til næste møde udarbejder PH et udkast til sommernyhedsbrev.

 

Referat DU møde19-4-2016

Referat

Møde: Dommerudvalget

Tid: Tirsdag den 19.04.2016

Sted: Idrætscenter Vendsyssel, Vrå

Deltagere Dommerudvalget – ME.

1. Godkendelse af sidste referat – 08.03.2016

* Godkendt

2. Godkendelse af dagsorden

* Godkendt

3. Påsætningsregulativ

4. Afslutning på sæsonen

- Status på sæsonen generelt

- Evalueringsmøde(r)

* Der afholdes evalueringsmøde den 10/5 i Hjallerup for grp.0,1 og 3.divisions dommere. Indbydelse sendes ud snarest. HHO+KS nlaver kort notat på hver par/dommer.

* Ungedommer-gruppen evaluerer lørdag d. 23/4 og slutter sæsonen til Svane Cup. Danny noterer kort konklusion på hvert par/dommer.

* HHO kalder kredsudviklere sammen til møde inden den første uge i juni.

* DJ laver en evaluering omkring påskestævne, som sendes til JN.

- Rangeringslister

* Dommerklubberne skal uploade alle manglende udviklinger for sæson 15/16 til Dropbox. Ved problemer skal udviklingerne sendes til HHO.

- Op- og nedrykninger

* Mikkel Batsberg, Markus Klode og Jeppe Buthler oprykkes fra grp. 3 til grp.2.

* Jeppe Agerbo rykkes fra grp.2 til grp.1.

* Ib Juul Severinsen og Flemming Thomsen rykkes fra grp. 4 til grp.3.

* Øvrige op- og nedrykninger drøftes på næste møde.

5. Konflikthåndteringskurser

* Der arbejdes stadig på at finde en instruktør til dette. KS kontakter konsulent firma (Johnny Taumann) og hører på pris og datoer.

6. Verserende klagesager

* Verserende klagesager er drøftet.

7. Meddelelser fra kontoret

8. Meddelelser fra formanden

9. Udviklingsområdet

* Se punkt 4.

10. Uddannelse

* Der arbejdes på at afholde udviklerkursus 2 i samarbejde med Kreds 2, som opstart til en ny sæson.

* Der afholdes regelkursus ultimo september ’16.

11. Indstillingsgruppe

12. Ungdommere / Talenter / Beach-håndbold

* Beach-håndbold-kursus er obligatorisk, før man kan deltage i beach-sæsonen ’16.

13. Testområdet

14. Eventuelt

* DU er positive overfor forslaget omkring unge coaches for nye unge dommere, som evt. kan være tilstede under regelkurset. Forslaget drøftes med dommerklubberne til næste møde.

15. Næste møde den 18/5 kl. 17.00 i Nordkraft.

 

Referat DU møde 8-3-2016

Dagsorden.

Møde:                                 Dommerudvalget

 

                           Tid:                                                   Tirsdag 08-03-2016, kl. 17.00

                          

Sted:                                 Nordkraft

 

Deltagere              Dommerudvalget

 1. Godkendelse af sidste referat –15.02.2016
 • Godkendt

       2.Godkendelse af dagsorden

 • Godkendt

       3.Evaluering af 2015/2016 i Dommerudvalget

 • DU arbejder hen imod en samlet aktivitetsplan for den kommende sæson.
 • Der er foretaget en evaluering af sæsonen og det giver umiddelbart ikke grund til ændringer i DU.

       4.Færdiggørelse af regulativ for dommerpåsætning i Kreds 1

 • 1. udkast er gennemgået med enkelte ændringer og det færdige forslag tages med på kredsbestyrelsens møde den 9/3 til godkendelse.
 • Når dette er godkendt af bestyrelsen tager JN og ME et møde med kontoret omkring implementering.

       5.Kredsgeneralforsamling 17.03.2016

 • DU vil blive repræsenteret.

       6.Dommerklubbernes generalforsamlinger

 • DU vil blive repræsenteret.

       7.Konflikthåndteringskurs(er)

 • Johnny Taumann har meldt fra som instruktør, og vi står derfor uden en kvalificeret afløser. KS følger op overfor Lars LUK, som JHF’s uddannelsesansvarlig, for at finde en løsning.

       8.Verserende klagesager

 • Spørgsmål vedrørende klagesager på dommere er drøftet. Det er vedtaget, at dommere ikke får adgang til klagesagen, da det ikke vurderes at fremme sagsbehandlingen.
 • Uanmeldte ”udviklinger” kan ikke sidestilles med udviklinger, da en udvikling pr. definition skal følges op med et skema. DU opfordrer i stedet alle udviklere/dommere til at være åbne og ærlige og fortælle dommerne, hvad der høres i hallerne, når der ikke er udvikler på – og at denne adfærd skal ændres. Hvis det ikke ændres, vil det få konsekvenser for den/det pågældende dommer/-par.

       9.Meddelelser fra kontoret

       10.Meddelelser fra formanden

 • DU afholder sæsonevaluering, hvor kredsdommere får rangering for den pågældende sæson at vide.

Afholdes den 10/5. Mere info følger pr. mail.

De ansvarlige for grupperne inviteres til denne aften.

       11.Udviklingsområdet

 • Der er foretaget 179 udviklinger pr. 8/3-16.
 • Dommerklubberne opfordres stærkt til at uploade deres udviklinger i Dropbox som aftalt på sidste DU-møde. Ved problemer rettes der henvendelse til Pernille Hansen. 
 • DU forventer at alle dommere på kredsniveau er blevet udviklet inden sæsonslut.

       12.Uddannelse

 • DU forventer at afholdeudviklerkursus 2 i samarbejde med kreds 2 omkring september.

       13.Indstillingsgruppe

 • Indstillingsparrene har været til samling i Thisted, og har klaret sig fint J.

       14.Ungdommere / Talenter

 • Der er sæsonevaluering den 23/4-16 på Nordkraft for denne gruppe
 • De dømmer Svane Cup som sæsonafslutning den 30/4-16.
 • Danny laver en evaluering på dommerne i gruppen for sæsonen.
 • Dommerklubbernes forslag vedr. ungedommergruppen er drøftet. Sagen overvejes.

 

14.1 Beach håndbold

 • Hvis man ønsker at dømme beachhåndbold, skal man på kursus. Tilmelding på Haandoffice.
 • Det er aftalt med kontoret, at der afholdes et beach-dommer kursus i kreds 1.

      15.Testområdet

 • Pernille tager kontakt til kontoret ang. regelspørgsmål, som kan sendes ud til dommerne.

      16.Eventuelt

      17.Næste møde tirsdag 19.04.2016 – kl. 17.30 i Idrætscenter Vendsyssel, Vrå.

 

 

Referat DU møde 15-2-2016

Dagsorden

  Møde:                                 Dommerudvalget

 

                           Tid:                                                   15.02.2016 – 17.00

                          

Sted:                                 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå

 

Deltagere              DU + dommerklubberne

 

 

 

 1. Møde med dommerklubberne – herunder gennemgang af Dropbox v/Pernille

AAH:

 • Generalforsamling i AAH d. 18/4. Spisning kl. 18.00.
 • AAH foreslår en samling, som tilgodeser den ”ældre” del af dommerne.
 • AAH ønsker bedre samarbejde mellem dommerklubber og DU omkring talentgruppen.
  • AAH vil gerne hjælpe med bl.a. udviklinger, hvis det er en for stor opgave for DU’sansvarlige/udviklere i denne gruppe.
  • AAH har tre unge dommere der er potentielle gruppe 2 dommere.

SVD:

 • Generalforsamling i SVD d. 16/4 kl.10.00.
  • SVD foreslår at de unge dommere bliver i dommerklubberne til de er gruppe 2 dommere. Derefter kan DU overtage dem i en special-gruppe eller som kredsdommere.
  • SVD oplever mange stop i grp.3.
  • Har foretaget 50 udviklinger pr. 15/2.
  • 3 ud af 6 deltagere til regelkursus i oktober er stoppet med at dømme.

NVH:

 • Generalforsamling i NVH d. 28/4 kl. 18.00 til spisning.
 • NVH vil foretage uanmeldte ”udviklinger”, for at komme meget svingende præstationer hos dommere til livs.
  • Strategien drøftes i DU.

       2.Spisning

       3.Godkendelse af sidste referat –11.01.2016

 • Godkendt

       4.Kredsgeneralforsamling 17.03.2016 i Brønderslev

– input til Dommerudvalgets beretning – og årets dommer

 • Dommerklubberne bedes sende en mail med input til John Nepper.

       5.Børneattester

       6.Verserende klagesager

 • Verserende klagesager er behandlet.
 • Fremtidige klagesager behandles i DU inden orientering til den respektive dommerklub.

       7.Påsætningsregulativ

 • Der er udarbejdet et udkast til et dommerregulativ, som dommerklubberne har fået udleveret.

       8.Møde med Dommerudvalg i Kreds 2

 • Vi afventer generalforsamling.
 • Mødet udskydes muligvis til næste sæson.

       9.Konflikthåndteringskurser

 • Der arbejdes på at holde to møder i april, hvor Johnny Taumann kommer og afholder konflikthåndteringskurserne.

       10.Meddelelser fra kontoret

 • Kredsen har ansat Rikke Nielsen som ny konsulent, og Rikke er meget positiv omkring samarbejde med dommerne.

       11.Meddelelser fra formanden

       12.Udviklingsområdet

 • Der er kommet bedre gang i udviklingerne lokalt de fleste steder, på kredsplan når vi rundt til alle dommere mhp. indplacering efter sæsonen.
 • Den udviklings ansvarlige henstiller til at der bruges vejleder skema til nye dommere og ikke udviklingsskema, da point/karaktere ikke er nødvendigt, det er bedre at komme rundt om kampen og motivere de nye til at blive ved.
 • DU håber de lokale dommerklubber nu uploader deres vejledninger og udviklinger i Dropbox efter demonstrationen ved Pernille.

       13.Uddannelse

 • Udviklerkursus 2 afholdes evt. I samarbejde med kreds 2. (Muligvis først i September)
 • Der arbejdes på afholdelse af regelkursus i slut-september/start-oktober til sæsonen 16/17.

       14.Indstillingsgruppe

 • Vores to indstillingspar skal til DM i handelsskole-håndbold d.1/3 og 2/3.

       15.Ungdommere / Talenter

 • Der afholdes evalueringsmøde af sæsonens forløb den 5/3 kl. 10 i Nordkraft.
 • Der arbejdes på samling for denne gruppe til Svane cup, ligesom tidligere år.

       16.Testområdet

 • Løbetestresultater for 2. Og 3.div i januar er indberettet til kredskontor samt Jørgen Svane.

       17.Eventuelt

       18.Næste møde – tirsdag den 08.03.2016 – Nordkraft kl. 17.00.

 

 

Referat DU møde 11-1-2016

Dagsorden

Møde:                                 Dommerudvalget

 

                           Tid:                                                   Mandag den 11.01.2016, kl. 17.30

  Sted:                                 Dybvadhallen

 

Deltagere              Dommerudvalget

 

 1. Godkendelse af sidste referat fra
 • Godkendt

       2.Godkendelse af dagsorden

 • Godkendt

       3.Møde med DU Kreds 2 – den 4/2

 • JN tager kontakt til Erik Dalbro Møller vedrørende dagsorden.

       4.Midtvejsrangering kredsdommere

 • Rangering af 3. division dommere offentliggøres. Grp.0&1, gør ikke pga. manglende udviklinger.
 • Mail til kredsdommere sendes ud hurtigst muligt.

        5.Konflikthåndteringskurser – hvor og hvornår – indbydelser m.v.

 • DU forsøger at holde tre kurser for dommerklubberne og et for kredsdommere evt. i samarbejde med kreds 2.
 • Der arbejdes på datoer omkring kurser i kreds 1 med Johnny Tauman.

        6.Meddelelser fra kontoret

 • DU ønsker telefonnummer slettet fra JHFkreds1s hjemmeside, da vi bliver ringet op af både af klubber og dommere, når dommere bliver akutte syge eller manglende påsætning, da vi ikke kan gøre noget ved problemet.

        7. Meddelelser fra formanden

        8.Udviklingsområdet

 • Udviklinger til vores indstillingspar er påsat frem til udgangen af februar.

        9.Uddannelse

         10.Indstillingsgruppe

 • Der arbejdes på talentsamling for indstillings parrene den 13/2 kl. 14.00 i Hjallerup. 

        11.Ung dommere / Talenter

 • DU har vedtaget at Kasper & Mads samt Simon & Rasmus bliver i talentgruppen.

        12.Testområdet

 • Løbetest resultater fra den 11/1 2016 meldes ind til kontoret af den testansvarlige.
 • Steven har bestået løbetest og træder, indtil videre, ind i parsammensætning med Danny Jensen og Henrik Schou.

        13.Eventuelt

        14.Næste møde

 • Mandag den 15/2 kl. 17.00 i Vrå. Dommerklubberne indbydes til bl.a. gennemgang af Dropbox.