Dommergrupperinger og kampe.

Gå ind på JHF og se nyt skema for hvilke kampe der må dømmes i de forskellige grupperinger.

 

 

 http://www.jhf-forbund.dk/Dommere/dommergrupperinger

 

Samkørsel

 

Samkørsel.

Til dommere i 2. og 3. divisionerne

På seneste bestyrelsesmøde i Jydsk Håndbold Forbund, hvor man kigge på mange rationaliseringer i ”håndbold-Danmark” i forbindelse med en nedgang i holdantallet i JHF-regi på ca. 1000 hold (fra 5.000 til 4.000) på godt 3 år, blev nedenstående beslutning om samkørsel også diskuteret. Reglen er rimelig enkelt, og respekteres af mange dommere. Spørgsmålet er, om alle huske at ”rette til” i HåndOffice.

 For 2. og 3. divisions vedkommende, så vil der ske en kontrol af alle kamp fra perioden den 23. september 2014 – 20. oktober 2014 i forbindelse med udbetalingen af dommerhonorar pr. 1. november 2014. I den forbindelse har dommerne frem til og med torsdag den 23. oktober 2014 kl. 23.59 til at korrigere til faktiske KM i HåndOffice. Bliver der ved kontrollen fundet åbenlyse fejl, så sættes begge dommeres KM i første omgang til 0 km. Så må en undersøgelse belyse sagen.

Spørgsmål er velkomne.

På bestyrelsens vegne

Frank Bjerregaard

Generalsekretær

 Samkørsel m.v.

 Den 30. maj 2006 traf Jydsk Håndbold Forbunds bestyrelse følgende beslutning:

 Udbetaling af kørselsgodtgørelse:

 ”Der er samkørsel i Jylland. Dvs. at dommerne skal køre sammen. Nødvendig tilkørsel dækkes. Dog vil der være tilfælde, hvor der er geografiske forhold eller andet, som gør samkørslen uhensigtsmæssigt, således at dommerne kan køre hver for sig. I disse tilfælde dækkes kørslen til begge dommere.

  De faktiske kørselsudgifter dækkes. Dommerne kan ikke vælge at køre efter hinanden i 2 biler. Det betyder, at dommeren kun kan påføre det antal km, som den pågældende har kørt. Man kan ikke sidde ved siden af den, der kører, og på­føre kørsel for den samme strækning.

Ved kørsel mellem flere haller påføres det faktiske antal km, som dommeren har kørt, efterhånden som dommeren når frem. Husk også at få påført ”hjem-km” i sidste hal. Såfremt man kan nå at køre hjem og opholde sig i hjemmet inden af­gang til næste hal, påføres stævnelisten de faktiske kørte km.

 Ved fravær fra hjemmet i forbindelse med udøvelse af dommergerningen i mere end 5 timer i sammenhæng, udbetales der diæter i henhold til de gældende tak­ster (pt. 70 kr.).  ”Diæt” kan indberettes via HåndOffice. 

Jydsk Håndbold Forbunds bestyrelse har ønsket at præcisere ovenstående regler. Det er op til de enkelte Kredse selv at drage omsorg for, at reglerne efterleves.”

 Med ovennævnte beslutning vil jeg forsøge at komme med eksempler på, hvornår der er samkørsel og hvornår der ikke er.

 

 

 

Kamp-

tidspunkter

 

Bopæl

 

    Kampstart og sluttids­punkt er forskelligt for dommerne

 

Kampstart og sluttids­punkt er ens for dom­merne

 

Bor således i forhold til meddommer, at ingen eller kun en ringe del af vejstrækning på vej til hallen er den samme

 

 

 

Kørsel i 2 biler

 

 

Kørsel i 2 biler

 

Bor således i forhold til meddommer, at en stor del eller hele ruten kan køres sammen

 

 

 

Kørsel i 2 biler

 

 

Samkørsel

 I den praktiske dommergerning skal man her – som i alle andre situationer – bruge den sunde fornuft.

Og hvor er grænsen så for, om man kan tillade at køre selv: Igen brug den sunde for­nuft!

 Hvis dommerparret bor ca. 20 km fra hinanden og skal til en hal ca. 50 km fra dommerne, så vil der være basis for samkørsel (nødvendig tilkørsel eller den ene dommer afhenter den anden)

 Hvis dommerparret bor ca. 20 km fra hinanden og skal til en hal ca. 30 km fra dommerne, så kan der nemt være situationer hvor samkørsel ikke kan praktiseres

Føler den enkelte dommer, at der er tvivlsspørgsmål, så kontakt din dommerudvalgsformand.

 Med venlig hilsen

Frank Bjerregaard

Generalsekretær

 

Administrations NYT

Farvel til holdkort i papir – velkommen til ITa) Dommerne kan se holdkortet 12 timer FØR en kamp

b) Der er ikke krav om, at dommerne skal kende holdkortet i forbindelse

 med de kampe, de fløjter

c) Dommerne skal alene tjekke, at der ikke er flere spillere og officials

 end turneringsreglementet tillader samt at der er mindst 5 spillere til stede

 for at starte kampen

d) Dommerne skal ikke længere deltage i stregning af ikke-benyttede

 spillere. Det vil ske i op til 12 timer efter kampen af holdet selv

Elektronisk registrering af spillere2) Ved kampe, hvor spillere ikke bærer nummer, skal dommerne indberette

 fornavn og efternavn. Det samme forholder sig ift. holdofficials.

3) I selve indberetningssystemet kommer en ny rubrik: ”NR” –

 dommerne skal indberette i op til 48 timer efter en kamp.

1) Ved diskvalifikation skal dommerne

 alene indberette nummeret på pågældende spiller

Elektronisk registrering af spillere

f) Såfremt foreningen ikke har udskrevet stævneliste til enkeltstående

 kampe, er dommerne fritaget for at underskrive

e) Dommerne skal ikke længere underskrive holdkort, men kun stævnelisten

 

 

 

 Administrations NYT

Farvel til holdkort i papir – velkommen til IT

 a) Dommerne kan se holdkortet 12 timer FØR en kamp

b) Der er ikke krav om, at dommerne skal kende holdkortet i forbindelse med de kampe, de fløjter

c) Dommerne skal alene tjekke, at der ikke er flere spillere og officials end turneringsreglementet tillader samt at der er mindst 5 spillere til stede for at starte kampen

d) Dommerne skal ikke længere deltage i stregning af ikke-benyttede spillere. Det vil ske i op til 12 timer efter kampen af holdet selv

Elektronisk registrering af spillere

2) Ved kampe, hvor spillere ikke bærer nummer, skal dommerne indberette fornavn og efternavn. Det samme forholder sig ift. holdofficials.

3) I selve indberetningssystemet kommer en ny rubrik: ”NR” – dommerne skal indberette i op til 48 timer efter en kamp.

1) Ved diskvalifikation skal dommerne alene indberette nummeret på pågældende spiller

Elektronisk registrering af spillere

f) Såfremt foreningen ikke har udskrevet stævneliste til enkeltstående kampe, er dommerne fritaget for at underskrive

e) Dommerne skal ikke længere underskrive holdkort, men kun stævnelisten

 Elektroniske spillercertifikater og holdkort – konsekvenser i forh. til reglementer og propositioner

I forbindelse med overgang til elektronisk registrering af spillere og elektroniske holdkort, vil der være en række konsekvenser i forhold til det gældende turneringsreglement og gældende propositioner. Det har grundet tidshorisonten ikke været muligt at implementere konsekvenserne som egentlige ændringer, hvorfor denne oversigt skal synliggøre de paragraffer, hvor der er en konsekvens og hvori konsekvensen består.

 Nedenstående er i forhold til DHF’s Turneringsreglement for øvrige rækker:

 

 Paragraf-henvisning

Nuværende ordlyd

Konsekvens ordlyd

1.5

Alle kampe, hvorfra turneringsudvalget kræver fremsendelse af kampkort til et distriktsforbund/region eller DHF, betegnes som anmeldelsespligtige kampe.

Det for den pågældende turnerings relevante turneringsudvalg træffer i alle forhold afgørelse, der ifølge nærværende reglement sorterer under udvalget, under ansvar overfor det arrangerende Distriktsforbunds/Regions ledelse.

 

Alle kampe, hvorfra turneringsudvalget kræver udfyldelse af elektronisk holdkort, betegnes som anmeldelsespligtige kampe.

Det for den pågældende turnerings relevante turneringsudvalg træffer i alle forhold afgørelse, der ifølge nærværende reglement sorterer under udvalget, under ansvar overfor det arrangerende Distriktsforbunds/Regions ledelse.

3.1

En spiller som indenfor de seneste 24 måneder ikke har deltaget i nogen anmeldelsespligtig kamp for en anden forening, er umiddelbart spilleberettiget for en forening iht. aldersbestemmelserne. Bemærk stk. 3.3a) afsnit 2.

Foreningen skal udfylde et spillercertifikat, hvorpå spilleren med sin underskrift bekræfter de anførte oplysninger. For spillere under 18 år har underskriften dog ingen retsvirkning.

 

En spiller som indenfor de seneste 24 måneder ikke har deltaget i nogen anmeldelsespligtig kamp for en anden forening, er umiddelbart spilleberettiget for en forening iht. aldersbestemmelserne. Bemærk stk. 3.3a) afsnit 2.

Foreningen skal i HåndOffice oprette spilleren med nødvendige data.

3.5

a) En forening har pligt til på begæring af en anden DHF tilsluttet forening, af DHF selv eller et af dette forbund tilsluttet distriktsforbund/region at udstede et spillercertifikat med

frigivende virkning til den af de nævnte parter, som begærer det. Hvis spillerens forhold til den afgivende forening ikke er i orden, anføres dette på spillercertifikatet. Manglende

frigivelse kan kun anføres med kontingentrestance, som dog aldrig kan overstige hvad der svarer til forudgående 6 måneders kontingent.

Certifikatet skal under alle omstændigheder altid udleveres. Hvis den afgivende forening således ikke kan frigive spilleren, betragtes brug af spilleren i den nye forening som brug af ulovlig spiller og kan straffes iht. bestemmelserne i Turneringsreglementet. Hensigten er, at forholdet mellem

a) En forening har pligt til på begæring af en anden DHF tilsluttet forening, af DHF selv eller et af dette forbund tilsluttet distriktsforbund/region at overflytte en spiller elektronisk med frigivende virkning til den af de nævnte parter, som begærer det. Hvis spillerens forhold til den afgivende forening ikke er i orden, anføres dette ved overflytningen. Manglende frigivelse kan kun anføres med kontingentrestance, som dog aldrig kan overstige hvad der svarer til forudgående 6 måneders kontingent.

Overflytning skal under alle omstændigheder ske. Hvis den afgivende forening således ikke kan frigive spilleren, betragtes brug af spilleren i den nye forening som brug af ulovlig spiller og kan straffes iht. bestemmelserne i Turneringsreglementet. Hensigten er, at forholdet mellem tidligere forening og spiller bringes i orden, før spilleren kan frigives endeligt og blive